jairam ashram

Jairam Ashram

0135 243 0065

7:30 am - 10:00 pm

Mayakund

ashram

“Shri jairam aanashetra” was established by the supreme worshiper, ascetic, Shri jairam ji maharaj in the year 1889. Read more…