Dr. Vijay Lakshmi (Nirmal Ashram Hospital) rihikesh